SBBK är en basketklubb med visioner

SBBK har sedan starten 1968 vuxit från ett litet kompisgäng till en stor förening med omfattande verksamhet. I början av 70-talet gick såväl herr- som damlaget upp i högsta serien. Sedan dess har båda lagen hört hemma i toppskiktet. Damerna har ett flertal gånger vunnit SM-guld och Svenska Cupen. Herrlaget Kings har även dom vid flera tillfällen vunnit SM-guld och Svenska Cupen.Båda lagen har vid flera tillfällen spelat i de olika Europacuperna. 1972 vann klubben sitt första ungdoms-SM. Det dröjde sedan bara några år, så kom SBBK att bli den dominerande ungdomsklubben i landet. Fram till idag har SBBK samlat ihop ett stort antal USM pokaler till prishyllan. Dessutom har klubben vunnit ett stort antal U20 SM och junior SM. Elitlagen har varit mycket framgångsrika. Trots det är SBBK lika känt i Södertälje och Basketsverige för sin breda ungdomsverksamhet. Det är också förmågan att kombinera elit- och breddsatsning som gör SBBK till den unika klubb man är idag. År 2012 köpte SBBK hela Täljehallen och Rosenborghallen och driver nu dessa anläggningar vidare i egen regi. Bolaget som ansvarar för detta är dotterbolaget Täljehallen AB.

VISION

SBBK vill vara ett föredöme inom svensk idrott. SBBK vill vara en totalklubb med bredd- såväl som elitverksamhet som tar ett stort samhällsansvar i Södertälje.

SBBK vill kännetecknas av den stora klubbens ambitioner, kvalitet och resurser i samklang med den lilla klubbens gemenskap, tillgänglighet och trygghet.

SYFTE

SBBK ska, för sina medlemmar och sin publik, för Södertälje med närområde och svensk basket, bedriva och utveckla bredd- och elitverksamhet. Vi vill genom detta skapa ett livslångt intresse för basket och engagemang för och i klubben hos våra medlemmar och vår publik.

VÄRDEGRUND

Vi vill verka i en positiv miljö där glädjen till idrotten ger oss energi, där tryggheten ger oss mod till att våga utmanas och växa. Inga hinder är för stora när drivkraften tar oss från tanke till handling varje dag.

  Tillsammans

Vi gör resan tillsammans

  Glädje

Vi tror på att glädjen är grunden till idrotten

  Trygghet

Vi växer när vi är trygga och vågar

  Drivkraft

Vi går från tanke till handling varje dag

  Kvalité

Vi skapar tillsammans en förening med kvalité.

 

ORGANISATIONEN (ansvar och arbetssätt)

 

Årsmötet

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och klubbens medlemmar utser styrelsen. Valberedningen föreslår lämpliga kandidater till styrelsen för årsmötet att besluta om.

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta ansvar för klubbens övergripande utveckling, säkerställa och kvalitetskontrollera klubbens totala verksamhet, tillse att stadgarna följs samt styra verksamheten så att klubbens ekonomi är god. Styrelsen ska ha kompetens som täcker den totala verksamhetens krav. Styrelsemedlemmarna ska även ha allsidig kunskap samt intresse för den ideella föreningen.

 

Styrelsen tillsätter klubbdirektör som ansvarar för att klubben löpande har en effektiv och tydlig organisation. Klubbdirektören utser operativ ledningsgrupp och fastställer arbetsätt för denna.

 

Styrelsens ledamöter har en ”portfölj” med ansvar att leda ett utskott/ledningsgrupp inom respektive verksamhetsområde. Styrelsen fastställer och godkänner de olika ledningsgruppernas verksamhetsinriktning. Styrelsen har månadsvisa möten under basketsäsongen.

Operativa Ledningen

Uppgiften är att operativt styra och samordna klubbens totala verksamhet. Avtal och överenskommelser som faller inom ramen för den besluts- och attestordning som årligen fastställs av styrelsen hanteras i det dagliga arbetet av denna grupp.

Ledningsgrupper

De olika ledningsgruppernas uppgift är att utveckla, operativt styra och kontrollera ett specifikt områdes verksamhet inom dess ekonomiska ram. Varje ledningsgrupp utarbetar särskilda planer samt förslag till budget, vilken fastställs av klubbens styrelse. Ledningen för varje grupp består av en ordförande och ett antal gruppmedlemmar. Ordföranden i respektive ledningsgrupp utses av klubbens styrelse och ansvarar för rapporteringen till styrelsen.

 

Basketverksamheten är indelad i fyra områden; Södertälje Kings, Telge Basket och Barn- och ungdomsverksamheten. Övriga ledningsgrupper omfattar stödfunktionerna Ekonomi, Försäljning och marknad, Publik och arrangemang, Kommunikation och relationer.

 

Ledningsgrupperna har möten enligt separata planer utifrån respektive grupps behov. De ansvarar även för nödvändig utbildning inom sitt område.

Södertälje Kings

Innefattar all herr- och pojkverksamhet, dvs Kings, utvecklings- och elitförberedande lagen samt basketklasserna och basketgymnasiet. Elitförberedande ungdomsverksamheten (fd AllStar) omfattar Åk 6 fram till Åk 9.

Telge Basket 

Innefattar all dam- och flickverksamhet, dvs Telge Basket, utvecklings- och elitförberedande lagen samt basketklasserna och basketgymnasiet. Elitförberedande ungdomsverksamheten (fd AllStar) omfattar Åk 6 fram till Åk 9.

Barn- och ungdomsverksamheten, bredd

Innefattar all breddverksamhet, dvs Barn- och ungdom, SBL (vuxen motion), Smurf, LT-Cup samt sommarverksamheten.

Ekonomi

Har på styrelsens uppdrag ansvar för upprättande/uppföljning av budget, prognoser och bokslut. Gruppen sköter även alla typer av juridiska frågor. Löner och ersättningar till anställda, coacher, spelare, domare, vaktmästare, kioskpersonal m fl ska hanteras och godkänns av Ekonomigruppen samt föreläggs styrelsen för beslut. Ekonomigruppen fastställer årligen principer och nivåer, som styrelsen slutligen godkänner.

Försäljning och marknad

Har på styrelsens uppdrag ansvar för reklamförsäljning, samarbetsavtal och - kontakter, intäktsgenerering från turneringar (Scania Cup, Telge Open, MHC, DLT) och från externa arrangemang i Täljehallen, övrig försäljning - kiosk, profilprodukter mm. samt marknadsföring och övriga marknadsaktiviteter.

Publik och Arrangemang

Har på styrelsens uppdrag ansvar för samtliga arrangemang såsom elitmatcher, publikrekrytering, marknadsföring, etc.

 

Kommunikation och relationer

Har på styrelsens uppdrag ansvar för när vad, var och hur klubben kommunicerar. Verksamhetsområdet ska bistå de tre portföljerna försäljning, publik och värdegrund/kvalitetssäkring.