Utbildningspaket med värdegrund och holistiskt perspektiv i fokus

Fredag 22 februari 2019

SBBK BoU anser att det är oerhört viktigt att våra ledare följer riktlinjer förbarn och ungdomsidrott i Sverige samt SBBKs egen värdegrund. Genom att följadessa skapar våra ledare en berikande miljö för sina spelare och anlägger en grogrundför fantastiska möjligheter i framtiden för samtliga. Att lära ett barn en klockren layup eller att dribbla bollen är en sak: att lära dem kunna tävla i prestationsmiljöer, kämpa, att aldrig ge upp, känna glädje i sitt utövande varje dag och få en brinnande drivkraft inombords är en helt annan.

Grundläggande för all utbildning inom idrotts Sverige är ”Idrotten vill” Riksidrottsförbundets programide. Där finns det övergripande riktlinjer för hur barn- ochungdomsidrotten ska bedrivas.

 

Riksidrottsförbundets Programide

       Idrottför barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:skonvention om barns rättigheter (Barnkonventionen)

       Idrottför barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov ochförutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.

       Idrottsföreningarnaska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kanutvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmedvänja  sig vid att ta ansvar för sigsjälva och andra.

       Idrottför barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska,psykiska och sociala utveckling.

 

Värdegrund

Tillsammansmed dessa riktlinjer och SBBKs värdegrund har vi sedan byggt ihop ett programsom kommer hjälpa våra ledare att lyfta varje barns upplevelse ytterligare ettsteg. SBBKs värdegrund ska vara mer än ett dokument i ett skåp. Våra ledord är:

       Trygghet

       Glädje

       Drivkraft

       Kvalité

       Tillsammans

 

Utbildningsinnehåll

SBBK Barnoch Ungdomsansvariga har tillsammans med SISUs grupp här i Södertälje tagitfram ett utbildningsprogram för våra coacher i SBBK BoU (från Smurf upp tillGrön och Vitlagen i högstadiet). Denna utbildning är uppdelat i fyra steg där värdegrundgenomsyrar varje del utav utbildningen.

Holistiskt perspektiv: Grundstenarför utveckling - att som ledare kunna ta hänsyn till psykologiska-, fysiska-och sociala idrottsliga faktorer hos spelaren.

 

Grundmotoriska egenskaper: Åla, krypa, gå, stå, springa, hoppa, klättra och rulla. Lära sig som ledare att lägga dessa pusselbitar för att som spelare kunna utnyttja hela rörelseschemat.

 

Barnens utveckling: När är det rätt tid för rätt saker.

 

Föräldrakontakt: Hur ledare bemöter föräldrar - konflikthantering, och hantering utav olika situationer. Det finns enorm energi hos föräldrar som ärengagerade = hur riktar ledaren och den här föräldern den energin tillnågonting positivt och konstruktivt?

 

Motivationsklimat: Hur man skapar ett gott motivationsklimat som ledare? Hur man får de aktiva att känna ett högtinre eget driv som gör att de vill och kan utvecklas? Vad behöver tränarnafokusera på i sin kommunikation för att barnen ska kunna känna ”ett högt inredriv”?

 

Resultat och prestationsfokusering: Tålamodmed att tita på utvecklingen istället för resultatet här och nu. Vad ärkonsekvenserna annars?

 

Säsongsplanering/Träningsplanering: Hurbygger man upp en säsongs innehåll = när gör man vad? Hur får man in alla deviktiga delarna in i ett träningspass? Och hur ofta upprepar man en viss övning?

 

SBBK tackar sina sponsorer och SISU förall deras hjälp och lovar att hårt arbeta vidare för att denna utbildningkommer att kunna sjösättas till hösten. Det är vårt mål att varje ledare ska hadenna kunskap i SBBK och att vi genom certifiering och stegutbildning  kangarantera att era barn får en gedigen utbildning på basketplan och det bemötande de förtjänar som människor.

 

In hoops

Jeanette

Relaterade nyheter

Breddverksamheten